xarray.core.groupby.DatasetGroupBy.dims

xarray.core.groupby.DatasetGroupBy.dims

property DatasetGroupBy.dims